T-STORY Storytelling Applied to Training  
Facebook  LinkedIn Twitter 

Cele

Cele

Główny cel projektu T-Story jest wyraźnie określony: rozpowszechnienie stosowania metody Storytelling i Cyfrowego Storytelling na wszystkich poziomach edukacji w całej Europie poprzez wypracowanie kursu cyfrowego dla nauczycieli, szkoleniowców i trenerów.

Cele bezpośrednie:

 • Przeprowadzić badanie wśród nauczycieli / szkoleniowców / trenerów w Europie w celu identyfikacji ich potrzeb szkoleniowych w zakresie kluczowych kompetencji cyfrowego Storytelling oraz umiejętności ICT
 • Znaleźć przykłady udanych projektów dotyczących metody Storytelling i Cyfrowego Storytelling
 • Opracować podręcznik dla nauczycieli / szkoleniowców / trenerów prezentujący metodę Storytelling
 • Przeprowadzić siedem sesji testowych w siedmiu krajach partnerskich w celu zbadania opinii grup docelowych na temat przygotowanych materiałów szkoleniowych w projekcie
 • Przeprowadzić kilka działań promocyjnych w celu zmaksymalizowania wpływu projektu i jego produktów na grupy docelowe

Przewidziane rezultaty projektu:

 • Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli / szkoleniowców / trenerów w zakresie kluczowych kompetencji w Cyfrowym Storytelling i umiejętności ICT
 • Podniesienie umiejętności grup docelowych do tworzenia innowacyjnych kursów z wykorzystaniem metody Storytelling i narzędzi ICT poprzez przygotowanie materiałów edukacyjnych dla ich potrzeb
 • Przygotowanie kursu cyfrowego w formacie, który będzie sprzyjał prostemu i szerokiemu rozpowszechnieniu i przyszłemu wykorzystaniu produktów projektu
 • Rozwinięcie wśród uczniów umiejętności miękkich, takich jak krytyczne myślenie, kreatywność i innowacyjność poprzez zastosowanie nowoczesnych metodologii nauczania stawiających uczniów w centrum procesu edukacji
 • Podniesienie umiejętności korzystania z narzędzi ICT w edukacji wśród nauczycieli i uczniów
 • Zwiększenie motywacji uczących się, wzmocnienie ich więzi z instytucjami zajmującymi się treningiem i edukacją, zachęcenie ich do inwestowania w swój rozwój
 • Zwiększenie społecznej świadomości na temat metody Storytelling poprzez przeprowadzenie akcji promocyjnych przewidzianych w projekcie

 

Advancis – Business Services
Rua Primeiro de Maio 192, 2o Tras.
4450-230 Matosinhos PORTUGAL
+351 220 175 604
+351 220 100 325
info@advancis.pt