T-STORY Storytelling Applied to Training  
Facebook  LinkedIn Twitter 

Działania

Działania

Spotkania partnerskie – zapewniają efektywną realizację projektu poprzez umożliwienie ustalenia szczegółów dotyczących zarządzania, organizacji, planowania i kontroli projektu. Ponadto, spotkania nadają pracy grupy dynamiki poprzez  zapewnienie bezpośredniego kontaktu między partnerami. W czasie realizacji projektu odbędzie się 5 spotkań.

Spotkania partnerskie pokrywają się ze najważniejszymi przedsięwzięciami projektowymi, aby usprawnić koordynację, wydajność i ekonomiczność pracy. Koordynator projektu jest odpowiedzialny za przygotowanie agendy spotkania, która jest zatwierdzana przez wszystkich partnerów. Partnerzy powinni uczestniczyć w spotkaniach według potrzeb poprzez przeprowadzanie prezentacji i przedstawianie raportów na temat zaplanowanych lub przeprowadzonych działań.

  • 1st partnership meeting in Porto - 29-30.11.2012

 
 
Meeting summary

  • 2nd partnership meeting in Timisoara - 16-17.05.2013

 
 
Meeting summary

  • 3rd partnership meeting in Lodz - 17-18.10.2013

 
 
Meeting summary

  • 4th partnership meeting in Baveno - 10-11.03.2014

 
 
Meeting summary

Badania – celem badań jest przeprowadzenie analizy potrzeb wśród nauczycieli / szkoleniowców / trenerów odnośnie stosowania metody Storytelling i Cyfrowego Storytelling. Wyniki badań mają stworzyć podstawy do kolejnych działań projektu.

Analiza badań będzie przeprowadzona zgodnie z ustaloną metodologią, z zastosowaniem kwestionariuszy online oraz studium przypadku. Raport będzie przedstawiać kluczowe wyniki przeprowadzonych badań, identyfikując wiedzę i umiejętności, które są najistotniejsze w kształceniu nauczycieli / szkoleniowców / trenerów, a także opisując metodologię oraz najlepsze przykłady zrealizowanych projektów poświęconych metodzie Storytelling.

Podręcznik Storytelling – będzie zawierać materiał prezentujący kurs „T-Story - Storytelling Applied to Training” przeznaczony dla rozwoju zawodowego nauczycieli / szkoleniowców / trenerów. W podręczniku zestawione zostaną teoretyczna podstawa metody Storytelling, informacje techniczne oraz wskazówki dla przygotowania kursu cyfrowego.

Seminaria Narodowe – seminaria zostaną zorganizowane we wszystkich państwach partnerskich w celu zmaksymalizowanie skuteczności projektu i zaangażowania grup docelowych w fazę testową i walidacyjną projektu

Pierwsza edycja seminariów będzie poświęcona następującym tematom:

  • Ogólny zarys projektu: cele, osiągnięcia, działania i rezultaty
  • Wyniki badań projektowych
  • Kolejne kroki w projekcie – testowanie i walidacja: opis kolejnych kroków w celu zaangażowania grup docelowych

Druga edycja seminariów będzie poświęcona następującym tematom:

  • Ogólny zarys projektu: cele, osiągnięcia, działania i rezultaty
  • Prezentacja kursu cyfrowego

Sesje treningowe – będą przeprowadzone w czerwcu 2014 roku przez wszystkich partnerów. Ich głównym celem będzie praktyczne przetestowanie i ocena kursu cyfrowego przygotowanego w czasie trwania projektu. Grupy biorące udział w sesjach będą miały możliwość określenia strategii zaadaptowania dobrych praktyk edukacyjnych do warunków konkretnego państwa oraz przewidzenia ewentualnych problemów.

Konferencja końcowa – zaplanowana na październik 2014 roku. Głównym celem jest zaprezentowanie i zdefiniowanie najlepszych sposobów na przekazanie rezultatów i osiągnięć projektu grupom docelowym. Na konferencji zostanie również zaprezentowana ostateczna wersja kursu cyfrowego.
 

Advancis – Business Services
Rua Primeiro de Maio 192, 2o Tras.
4450-230 Matosinhos PORTUGAL
+351 220 175 604
+351 220 100 325
info@advancis.pt